5-6 жовтня 2021 року відбулась Звітна конференція студентів і магістрантів за результатами НДР у 2020-2021 н.р. Викладачі кафедри германських мов і зарубіжної літератури очолювали роботу 4 підсекцій, на яких було представлено близько 40 доповідей студентів та магістрантів факультету іноземної філології очної та заочної форм навчання.

Так, в.о. завідувача кафедри, кандидат філологічних наук Барбанюк О.О. очолила роботу спільного засідання двох підсекцій “Актуальні проблеми медійної дискурсології та міжкультурної комунікації” та “Актуальні питання перекладознавства” (керівник: Свідер І.А., кандидат філологічних наук, доцент). Доповіді, які були представлені на спільному засіданні засвідчили широкий спектр наукових інтересів студентів і магістрантів факультету іноземної філології, як-от: лінгвокультурні та лексичні аспекти перекладу загалом, мультиплікаційних фільмів та творів жанру фентезі зокрема; концептуальні засади вивчення англомовних паремій; дослідження політичного дискурсу загалом, риторичних маркерів промов американських політиків зокрема; лінгвосемантичні складники образів американських політиків; особливості віддзеркалення англомовної картини світу у кліше; особливості газетно-публіцистичного стилю, гендерну асиметрію сучасного мас-медійного англомовного дискурсу. У жвавих дискусіях, зініційованих як учасниками, так і керівниками підсекцій, з’ясувались глибокі знання магістрантів з досліджуваних проблем, а також були зазначені перспективи подальших розвідок. Серед найбільш грунтовних доповідей, представлених впродовж секційного засідання, які вирізнялись актуальністю і науковою новизною, варто відмітити роботи магістрантів 2 року навчання Колодій Ю., Журби Н., Перебендюк А., а також студента 4 курсу групи Fil1B18 Степанянца В., власне саме тому їм було рекомендовано опублікувати результати своїх досліджень у збірнику праць студентів та магістрантів за результатами звітної конференції.

Актуальні проблеми літературознавства розглядались в ході роботи 3 підсекцій.

Теми студентських наукових розвідок, преставлених на підсекції “Проблеми новітньої зарубіжної літератури та методики її викладання” (керівник: доктор філологічних наук, професор Кеба О.В.) зафіксували зацікавленість здобувачів вищої освіти різноманітними аспектами творчості письменників кінця ХХ – початку ХХІ ст. (“Ідейно-художні пошуки у творчості Ф. Рота 1950-1970-х років” (Брайчук Т. П.), “Образ Мерсо у концепції роману А.Камю “Чума” (Гораш А.Р.), “Творчість В. Робертсона Дейвіса в контексті новітньої зарубіжної літератури” (Кобець О.Ю.), “Особливості постколоніальної проблематики в романі Д.С. Мітчелла “Хмарний атлас” (Позігун А.В.), “Проблеми національно-культурної ідентичності у романі С. Рушді “Флорентійська чарівниця” (Руданець Х.В.), “Система міфопоетичних образів у ліриці Роберта Грейвса” (Левчук А. В.)). У доповідях магістрантів Лиманюк М.С., Навроцької Ю.Л., Михайлюк О.І. розглядались актуальні проблеми методики начання зарубіжної літератури у закладах середньої освіти.

 Участь у роботі підсекції “Концепт світу і людини у літературі ХІХ – ХХ ст.” (керівник: кандидат філологічних наук, доцент Голубішко І.Ю.) взяло 13 осіб, було заслухано 7 доповідей.

Теми досліджень охоплюють актуальні проблеми щодо поетики художніх творів авторів ХІХ–ХХ ст., представників різних напрямів, котрі розкривають особливості проблеми «світ і людина».

Так, цих проблем торкались у своїх доповідях, що викликали надзвичайну зацікавленість у слухачів, Британ Д.С. («Особливості художньої концепції світу і людини у творчості К. Чапека»), Руданець М.В. («Концепт долі в романі Т. Гарді «Тесс з роду д’Ербервілів»), Козерацька М.Є. («Картина світу в творчості Джека Лондона»), Бацман Д.В. («Ляльковий дім» Г. Ібсена як соціально-психологічна драма»). Крм того, доповідачі торкнулися ще низки питань: традиційні сюжети і образи (Варфоломеєва Ю.О. «Інтерпретація біблійних образів у новітній зарубіжній літературі», Ткачук Д.В. «Традиційні сюжети і образи давньогрецького походження в новітній зарубіжній літературі»); жанрових особливостей художніх творів (Сушкова А.В. «Теоретичні аспекти вивчення і дослідження детективу»).

 В ході роботи підсекції “Тенденції розвитку зарубіжної літератури ХХ-ХХІ ст.” (керівник: кандидат філологічних наук, старший викладач Шаповал О.Г.) дослідницький інтерес здобувачів вищої освіти  фокусувався на специфіці образної системи творів сучасної літератури та проблемах їх жанрової специфіки. Цих питань торкались у своїх доповідях Пристай А.А. (“Риси антиутопії в романі Джуліана Барнса «Англія, Англія»), Григорська В.І. (“Жіночі образи у романі Кінгслі Еміса «Щасливчик Джим»), Агригорій Н.С. (“Алегоричність образів головних героїв у повісті-притчі Дж. Орвелла «Колгосп тварин»), Кравчук В.М. (“Трансформація образів міфічних чудовиськ в романі Р. Ріордана «Персі Джексон та Викрадач блискавок»), Венгринської Р.Р. (“Роль інтертекстуальності у процесі характеротворення в романі «Колекціонер» Дж. Фаулза).

Всі доповідачі серйозно поставилися до підготовки виступів на звітній конференції, показали гарний рівень обізнаності щодо досліджених проблем, вільне володіння матеріалом, здатність вести дискусію під час обговорення доповідей.

Бажаємо всім учасникам конференції нових наукових здобутків!

 

 

 

 

Відбулась звітна конференція за результатами НДР студентів та магістрантів у 2020-2021 навчальному році