Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій, авторефератів дисертацій здобувачів вищої освіти К-ПНУ імені Івана Огієнка на академічний плагіат

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ) СТУДЕНТАМИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ згідно ДСТУ 8302:2015

 

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ВСТУПУ ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА підготовки фахівців першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації: 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська галузі знань 03 Гуманітарні науки. 2022-2023 навчальний рік