Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕРЕЛІК. КАТАЛОГ.

 

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЩОДО НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА

2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДО ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»
Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю Посилання
2 3 Художньо-естетичні парадигми новітньої літератури Залік Анотація

Силабус

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ
НА 2023-2024
 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю  Посилання
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (денна та заочна форма)
Дисципліни вільного вибору студента
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови і література (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта / Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література
(англійська)

ІІ 4

Сучасна англійська література

Залік

Анотація

Силабус

01 Освіта / Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська);

014 Середня освіта (Мова і література (німецька);

014 Середня освіта (Мова і література (польська).

 

IV 7

 Порівняльне літературознавство

Екзамен

Анотація

Силабус

 

 

 

IV

 

 

 

8

Тенденції розвитку жанрів у новітній зарубіжній літературі

Залік

Анотація

Силабус

IV 8

Література народів Сходу

Залік

Анотація

Силабус

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

 

IV 7

Когнітивні аспекти перекладу

Екзамен

Анотація

Силабус

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

014 Середня освіта (Мова і література
(німецька)

014 Середня освіта (Мова і література
(польська)

III 6

Лінгвокраїнознавчі аспекти англомовного художнього тексту

Залік

Анотація

Силабус

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література
(англійська)

014 Середня освіта (Мова і література
(німецька)

014 Середня освіта (Мова і література
(польська)

ІV 8

Англомовний газетний дискурс

Залік

Анотація

Силабус

03 Гуманітарні науки

035 Філологія
Германські мови і література (переклад
включно), перша – англійська)

 

ІV 8

Соціолінгвістичні проблеми
перекладу

 

Анотація

Силабус

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна та заочна форма)
Дисципліни вільного вибору студента
 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

І 2

Англомовний газетний дискурс

Залік

Анотація

Силабус

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

І 2

 Традиційні сюжети і образи у світовій художній літературі

Залік

Анотація

Силабус