Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕРЕЛІК. КАТАЛОГ.

 

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЩОДО НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА

2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДО ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (денна і заочна форми навчання)

 

Курс Семестр

Назва навчальної дисципліни

Форма контролю
2 3 Проблеми адаптації дитини в суспільному середовищі

(на матеріалі сучасної художньої літератури для дітей та юнацтва)

Залік
2 4 Традиційні сюжети і образи в англійській літературі як моделі соціокультурної поведінки Залік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна і заочна форми навчання)
Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
2 3 Соціокультурні аспекти функціонування літератури і кіно Залік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

(заочна форма навчання, термін навчання 1 рік і 10 місяців)

2 4 Поетика англійськомовного роману кінця ХХ-початку ХХІ ст. Залік
  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО РІВНЯ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)  
2 4 Жанрова типологія модерністського роману Залік

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ
НА 2021-2022
 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Галузь знань, напрям підготовки/ спеціальність

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни

Форма контролю

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ „БАКАЛАВР“ (денна форма навчання, заочнаформанавчання)

Навчальні дисципліни загальної підготовки

01 Освіта / Педагогіка 014 Середняосвіта (Мова і література (англійська);

01 Освіта / Педагогіка014 Середняосвіта (Мова і література (німецька);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середняосвіта (Мова і література (польська).

2

4

Філософія літератури

залік
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови і література (переклад включно), перша – англійська).

2

4

Сучасна англійська література

залік
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови і література (переклад включно), перша – англійська).

2

4

Тенденції розвитку

англійської літератури ХХ- поч. ХХІ ст.

залік

Навчальні дисципліни професійної підготовки

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (англійська);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька).

3

5

Поетико-стильова парадигма англійського роману модерністської доби

екзамен
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (англійська);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (польська).

4

7

Теорія і практика аналізу літературно-художнього тексту

екзамен

4

8

Тенденції розвитку жанрів у новітній зарубіжній літературі

залік

4

8

Література народів Сходу

залік

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ „МАГІСТР“ (денна форма навчання, заочна форма навчання)

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Навчальні дисципліни професійної підготовки

01 Освіта / Педагогіка 014 Середняосвіта (Мова і література (англійська), з терміном навчання 1,4 року;

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), з терміном навчання 1,4 року.

2

3

Аналітика наративного дискурсу

екзамен

 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Спеціальність 035 ФІЛОЛОГІЯ

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

2021-2022

Група Дисципліна Викладач
Fil1-B20 Друга іноземна мова (німецька) Зданюк Т.В.

3 семестр

Fil1-B20 Порівняльна типологія англійської та української мов Фрасинюк Н.І.

3 семестр

Fil1-B20 Інтенсивний курс німецької мови Зданюк Т.В.

4 семестр

Fil1-B20 Мовно-стилістичні особливості сценічної майстерності Дворніцька Н.І.

4 семестр

Fil1-B19 Друга іноземна мова (німецька) Шмирко О.С. 

3 семестр

Fil1-B19 Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької) Боднарчук Т.В.

Яремчук І.М.

6 семестр

Fil1-B19 Основи галузевого перекладу 6 семестр

Барбанюк О.О.

Fil1-B19 Лінгвокраїнознавство Німеччини Калинюк Т.В.

5 семестр

Fil1-B19 Мовно-стилістичні особливості сценічної майстерності Дворніцька Н.І.

6 семестр

Fil1-B18 Усний переклад і перекладацький скоропис Свідер І.А.

7 семестр

Fil1-B18 Порівняльне літературознавство Голубішко І.Ю.

7 семестр

Fil1-B18 Практичний курс німецької мови Гавловська Т.А.

7,8семестр

Fil1-B18 Література народів Сходу Кеба О.В.

8 семестр

 

СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА спеціальності 035 Філологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021-2022 н.р.