Науково-дослідна робота викладачів кафедри виконується у межах колективної кафедральної теми «Поетика і типологія літературних жанрів». У наукових доробках викладачів кафедри відповідно до кафедральної теми, досліджуються окремі закономірності розвитку світової літератури, особливості поетики і типології жанрів у творчості зарубіжних письменників, художні новації у сфері стосунків літератури і мистецтва, творенні синтетичної, метатекстової природи новітнього художнього письма акцентується увага на загальних, металітературних категоріях, з’ясовується сутність художнього методу, своєрідність стильової системи, принципи образотворення, специфіка сюжетно-композиційної та просторово-часової системи, своєрідність міфологізму й символіки, мовностильові та предметно-зображальні елементи поетики.

Результати досліджень науково-педагогічних працівників кафедри представлені у численних наукових публікаціях та проголошені на конференціях різних рівнів.

Тількі за п’ять років (2015 – 2019 роки) викладачі кафедри:

  • опублікували 5 монографій; 1 біліогріфічний покажчик; 32 посібника; статей: 66 – у фахових виданнях, 43 – у журналах із міжнародних наукометричних баз даних, 4 –  у закордонних наукових виданнях, 152 – в інших наукових виданнях; тези доповідей на конференціях;
  • стали учасниками 38 закордонних, 51 міжнародного, 59 Всеукраїнських і 25 регіональних наукових форумів та 12 вебінарів.

Викладачі факультету беруть участь в організації та проведенні численних міжнародних, всеукраїнських, університетських конференціях.

На базі кафедри започатковані і проводяться:

  • Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики»;
  • Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах».

Викладачі кафедри є членами наукової школи «Літературний текст у контексті культури. Проблеми рецепції та інтерпретації» (керівник д.ф.н., проф. Абрамович С.Д.) і беруть участь у роботі лабораторії «Жанри і стилі в історико-літературному процесі» (керівник д.ф.н., проф. КебаО.В.).

Викладачі кафедри входять до складу редколегій журналів і наукових збірників:

фахових:

Збірник Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. (Заступник голови редколегії – Кеба О.В., член редколегії: Шулик П.Л.);

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (Кеба О.В. – член редколегії);

Питання літературознавства (Кеба О.В. – член редколегії);

Акценти та парадокси сучасної філології. Міжнародний та міждисциплінарний журнал (Кеба О.В. – член редколегії).

 

Завідувач кафедри професор О.В. Кеба виконує обов’язки члена Спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 15 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Викладачі кафедри: здійснюють керівництво написанням дисертацій аспірантами, докторантами та здобувачами; виступають опонентами при захисті дисертацій; здійснюють рецензування наукової продукції, експертизу підручників; готують відгуки на автореферати дисертацій; беруть участь у роботі МАН: керують роботами, рецензують роботи, входять до складу журі конкурсу; є членами журі наукових і предметних конкурсів, олімпіад і турнірів

На базі кафедри зосереджена робота аспірантів і докторантів. Проф. КебаО.В. керує роботою трьох аспірантів та докторанта. Під керівництвом проф. Кеби О.В. у 2019 захищено 1 кандидатську і 1 докторську дисертації. Загалом за останні 5 років випускниками докторантури і аспірантури захищено 4 кандидатські і 1 докторська дисертації.

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів. При кафедрі створено 7 проблемних наукових груп студентів. Результати роботи груп находять відбиток у доповідях на наукових конференціях різних рівнів та у публікаціях

Наукова діяльність кафедри здійснюється у співпраці з Одеським національним університетом ім. І.І Мечникова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського, Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Чернівецьким національний університетом імені Юрія Федьковича, з Білоруською державною сільскогосподарською академією у м. Горки Могільовської обл. (Республіка Білорусь) та ін.