НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

«ЖАНРИ І СТИЛІ В ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ»

Завідувач: Кеба Олександр Володимирович,

доктор філологічних наук, професор

Положення про науково-дослідну лабораторію “Жанри і стилі в історико-літературному процесі”

Учасники науково-дослідної лабораторії:

 1. Голубішко Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент
 2. Лаврова Алла Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент
 3. Семелюк Роман Миколайович – кандидат філологічних наук, старший викладач
 4. Шаповал Ольга Григорівна – кандидат філологічних наук, старший викладач
 5. Шулик Поліна Львівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана факультету з наукової роботи
 6. Притуляк Віктор Григорович – кандидат філологічних наук, старший викладач
 7. Нешута Оксана Володимирівна – аспірантка.
 8. Лісевич Вероніки Вікторівни –аспірантка.
 9. Паламар Ольги Володимирівни –аспірантка.
 10. Чорноконь Вікторії Вікторівни –аспірантка.

Основні завдання та напрями діяльності 

Лабораторія є складовою частиною кафедри германських мов і зарубіжної літератури факультету іноземної філології, створення якої спрямоване на виконання наукових досліджень з теорії та методології сучасного літературознавства на договірних основах, індивідуальних наукових досліджень викладачів, аспірантів та докторантів кафедри, виконання курсових, дипломних та магістерських робіт, розвиток науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності факультету та університету у цілому.

Лабораторія забезпечує:

 • виконання наукових досліджень за тематичними планами різних рівнів, погоджених та затверджених у встановленому порядку;
 • аналіз та розробку електронних засобів обробки наукової інформації, підготовка матеріалів для опублікування;
 • створення банку результатів досліджень жанрово-стильового розвитку світової літератури;
 • здійснення комплексних досліджень в галузі теорії та методології літературознавства;
 • апробацію новітніх технологій дослідження літературно-художніх явищ, зокрема в аспекті історико-літературного розвитку жанрів і стилів; 
 • розробку методів аналізу літературно-художніх жанрів і створення схем аналізу жанрових художніх структур;
 • дослідження творів зарубіжної літератури в аспекті жанрових традицій і новаторства; 
 • проведення сумісних наукових досліджень з науковими центрами України та інших держав на основі двосторонніх угод;
 • публікацію в наукових виданнях, оголошення на конференціях та представлення на виставках результатів досліджень;
 • створення умов для виконання курсових, дипломних та магістерських досліджень студентів; виконання наукових досліджень у рамках МАН;
 • підвищення рівня навчально-методичного забезпечення та якості навчальних занять з теорії літератури та історії зарубіжної літератури. 

Основні досягнення науково-дослідної лабораторії

Учасниками лабораторії:

 • опубліковано 16 монографій, 40 посібників, статей  за останні 3 роки: 15 – у фахових виданнях, 33 – у журналах із міжнародних наукометричних баз, 140  – в інших наукових виданнях;
 • захищено  33 кандидатські і дві докторські дисертації;
 • на базі лабораторії проводяться Міжнародні конференції «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики», «Культурно-історичні виміри сучасної полоністики».

Список основних наукових праць, які опубліковані в рамках роботи науково-дослідної лабораторії

Монографії

 • Біблія як інтертекст світової літератури: колективна монографія / Під ред. проф. С.Д. Абрамовича. Кам’янець-Подільський : Аксіома.2011. – 428с.
 • Жанри і жанрові процеси в історико-культурній перспективі: колективна монографія/ Загальна ред. О.В. Кеба. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. 224 с.
 • Кеба А.В. Лирика И. Анненского: художественная структура и семантика / А.В. Кеба, Т.В. Кеба. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. 186 с.
 • Кеба А.В. Творчество Андрея Платонова в контексте мировой литературы ХХ века / А.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 388 с.
 • Шулык П.Л. Группа “Серапионовы братья” в контексте литературной эпохи 20-х годов.Каменец-Подольский : Аксиома, 2009. 152 с.
 • Лаврова А.А. Художественное пространство и время «малой» прозы М.А. Булгакова. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2009. 164 с.
 • Кшевецький В.С. Валерій Брюсов і Микола Вороний: архітектоніка поетичного твору. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. 136 с.
 • Семелюк Р.М. Дж. Джойс і А. П. Чехов на зламі століть: художні пошуки у малому жанрі: монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. 176 с.
 • Кеба О.В. Проза Джозефа Конрада: проблематика і поетика екзистенціального світосприйняття / О.В. Кеба, Н.М. Шенкнехт. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. 184 с.
 • Кеба О.В.Достоєвський як «великий грішник»: інтертекстуальна фікціоналізація в романі Дж. М. Кутсі «Володар Петербурга». Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культуры : коллективная монография / под ред. И.И. Московкиной, Т.А. Шеховцовой. Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. 244 с. (розділ:. С. 121-136.)
 • Притуляк В.Г. Світ Франца Кафки: монографія. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 132 с. 
 • Шаповал О.Г. Художня філософія Вільяма Голдінга: еволюція жанрових моделей Кам’янець-Подільський: «ТОВ Друкарня «Рута», 2017. 204 с.
 • Keba, O. V. (2019) Myth as a structure formative factor in the prose of Andrey Platonov. Philological sciences: modern scholarly discussions : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, I. V. Kuznetsov, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 46-63. (SENSE). URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/rgf/foreignlit/monograf_philological%20sciences.pdf
 • Keba, O. V. (2019) Mapping space in fiction of Andrei Platonov. World literature at the intersection of cultures and civilizations : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, J. O. Pomohaibo, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 36-53. (SENSE). URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/rgf/foreignlit/monograf_world_literature_at_the_intersection.pdf
 • Keba, O. V. (2019) Features of the reception of Dostoevsky’s works in The Master of Petersburgby J. M. Coetzee. Development of philology and linguistics at the modern historical period: collective monograph / H. I. Bokshan, S. V. Holyk, N. I. Ilinska, O. V. Keba, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 51-66. (SENSE). URL:http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/rgf/foreignlit/monograf_development_of_philology_and_linguistics.pdf
 • Кеба О. В. Комарніцька Л. М. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця ХІХ – початку XXI століть Кам’янець-Подільський: Друкарня «ТОВ «Рута», 2020. 264 с.

Навчальні, навчально-методичні посібники

 • Модернізм у зарубіжній поезії другої половини ХІХ-ХХ ст.: навчальний посібник / Упорядники О.В. Кеба, П.Л. Шулик.  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. 208 с.
 • Модерністська проза: Матеріали до вивчення. Частина 1. Дж. Джойс / Упорядники: О.В. Кеба, П.Л. Шулик. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. 104 с.
 • Модерністська проза: Матеріали до вивчення. Частина 2. Франц Кафка: Навчально-методичний посібник / Упорядники: О.В. Кеба, Д.О. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2014.188 с.
 • Художня структура модерністського роману (Англія, США, Німеччина) : навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доповн. / Упорядники О.В. Кеба, Т.В. Кеба. Кам’янець-Подільський : Акіома, 2014. 168 с
 • Аналітика наративного дискурсу: навчально-методичний посібник / Упорядники. О.В. Кеба, , Р.М. Семелюк. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 200 с.
 • Голубішко І.Ю. Література і живопис у контексті компаративістики Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 88с.
 • “Колекціонер” Джона Фаулза. матеріали для вивчення: навчально-методичний посібник / Упорядники. О.В. Кеба, , Р.М. Семелюк Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 200 с.
 • Творчість Байрона : навчально-методичний посібник / автор-упорядник А.О. Лаврова. Кам.-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2018. 68 с.
 • Шаповал О.Г. «Роман В. Ґолдінґа «Паперові люди»: матеріали для вивчення». Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 120 с.
 • Новітня література Великої Британії та США : навчально-методичний посібник / Упорядники: О.В. Кеба, Р.М. Семелюк.2-ге вид.,виправл.і доп. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. 200 с.
 • Літературні феномени західноєвропейського середньовіччя : навч. посіб./ Упорядники: Шулик П.Л., Голубішко І.Ю. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. 252 с.