ШАПОВАЛ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА

 

Старший викладач кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук

e-mail: shapoval@kpnu.edu.ua

 

Обов’язки

Заступник декана факультету іноземної філології з наукової роботи та інформатизації навчального процесу

Адміністрування сайту кафедри, сайту факультету

 

Дисципліни, що викладає

Історія зарубіжної літератури (ХХ-ХХІ ст.);

Історія зарубіжної літератури (ХVII-XXI ст.);

Сучасна англійська література;

 

Наукова біографія

Вищу освіту здобула у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті, який закінчила у 1997 році (спеціальність «Російська мова і література та англійська мова», кваліфікація – вчитель російської мови і зарубіжної літератури та англійської мови). Продовжуючи навчання у Кам’янець-Подільському державному університеті, у 2003 році здобула диплом магістра (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», кваліфікація – викладач англійської мови), а у 2007 р. закінчила аспірантуру даного вишу.

У 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрова еволюція творчості В. Ґолдінґа 1950–1980-х років» (наук. керівник – д. філол. н., проф. Кеба О.В.) за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн i отримала науковий ступінь кандидата фiлологiчних наук.

Автор понад 40 наукових праць, серед яких 3 монографії (2 – у співавторстві), навчальні посібники, методичні рекомендації, наукові статті, тези.

 

Професійний і науковий інтерес

Філологія; англійська література, культурологія, мистецтвознавство; різні аспекти компаративного аналізу творів, проблеми викладання зарубіжної літератури в школі та вузі.

 

 

Досягнення у професійній діяльності

 • Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних (громадських) об’єднаннях:

Участь у роботі наукової школи «Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації» (керівник: доктор філологічних наук, професор,  академік АНВО України Абрамович С.Д.)

 

 • Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік:

У 2020-2021 н.р. провела навчальні заняття з курсу Сучасна англійська література підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП «Англійська мова і література» спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) англійською мовою (на 2 курсі – 40 ауд.год./н.р., на 3 курсі – 24 ауд.год./н.р.)

 

 

Основні наукові публікації

 

h-індекс (google scholar 05.2022) 1

 

Монографії

 • Шаповал О.Г. Притча в художній структурі ранніх романів В. Ґолдінґа. Жанри і жанрові процеси в історико-культурній перспективі: колективна монографія / Загальна ред. О.В.Кеба. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. С. 198-223.
 • Шаповал О.Г. Художня філософія Вільяма Ґолдінґа: еволюція жанрових моделей : монографія. Кам’янець-Подільський: «ТОВ Друкарня «Рута», 2017. 204 с.
 • Шаповал О.Г. Традиції класичного детективу «золотої доби» та «жорсткого детективу» у творчості Р. Ґалбрейта. Детективний жанр: художньо-естетичні трансформації в історико-літературному процесі: [монографія] / за ред. проф. О.В. Кеби. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. С. 57-69

 

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз,

зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Концепція часу в романі В. Голдінга «Вільне падіння». Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 232-235 Фахове видання (Index Copernicus).
 2. Жанрова своєрідність романів морської трилогії В. Голдінга «До краю землі». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 49. С. 46-49. Фахове видання (Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR)
 3. Джазові композиції в структурі роману Ф. С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С., 2020. Вип. 52. С. 102-107. Фахове видання (Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR)
 4. Символіка образів водної стихії в романі В. Ґолдінґа «Спадкоємці». Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. No С. 259-267. DOI:10.26661/2414-9594-2021-1-36 (Фахове видання категорії «Б» у галузі філологічних наук (035 – Філологія), Іndex Copernicus)

 

Навчальні видання та посібники

 • Шаповал О.Г. «Паперові люди» В. Ґолдінґа. Матеріали до вивчення : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 120 с.
 • Від античності до сьогодення: Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань Гуманітарні науки спеціальності 035Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) / Упорядники: І.Ю. Голубішко, О.Г. Шаповал, П.Л. Шулик; заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеба Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 116 с.
 • Німецька література першої половини ХХ століття. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : навчальне видання / за заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. Ч. VІ. С. 186-202.
 • Література Франції другої половини ХХ століття. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : навчальне видання / за заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. Ч. VІІ. С. 155-170.
 • Лiтература країн Латинської Америки у другiй половинi ХХ століття. Фондовi лекцiї викладачiв факультету iноземної фiлологiї : [навчальне видання] / За заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Частина VIII. Кам’янець-Подiльський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С. 207-224.
 • Художньо-естетичні парадигми новітньої літератури: навчальний посібник / Упорядники О.В. Кеба, О.Г. Шаповал, І.Ю. Голубішко. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. 234 с.

 

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 • Шаповал О.Г. Мотив водоспаду в романі В. Ґолдінґа «Спадкоємці». Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. Вип. 8. С. 81-82.
 • Шаповал О.Г. Інтермедіальний аспект роману В. Ґолдінґа «Піраміда». Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали VI Міжнар. наук. конф. (Бахмут, 10 квітня 2018 р.). Бахмут : вид-во Б. І. Маторіна, 2018. С. 214-216.
 • Шаповал О.Г. Медіаосвіта в навчальному процесі підготовки педагогів. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 89-93.
 • Шаповал О.Г. Сатиричне зображення літературного середовища в романі В. Ґолдінґа «Паперові люди». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. Т.3. С.17-18
 • Шаповал О.Г. Мотив «пожирання» в романі В. Ґолдінґа «Злодюжка Мартін». «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 10 квітня 2019 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 213-216
 • Шаповал О.Г. Використання інноваційних технологій при організації самостійної роботи студентів-філологів. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. 2019. Vol. 7. № 5. С. 96-100
 • Шаповал О.Г. Застосування проектних технологій в процесі навчання зарубіжної літератури студентів-філологів. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С. 90-92.
 • Шаповал О.Г. Пісня “The Sheik of Araby” в структурі роману Ф.С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020.  Вип. 19.  Т. 3. С. 13-14.
 • Шаповал О.Г. Вебінар як форма організації дистанційного навчання. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 77-81.
 • Шаповал О.Г. Мотив переодягання в романі В. Ґолдінґа «Піраміда». Фрізманівські читання: науково-методична спадщина, продовження традицій : програма і тези доповідей Всеукр. наук.-метод. конф. (24 вересня 2020 року). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. С. 100-101. 
 • Modern approaches to methods of teaching world literature. Laplage em revista. 2021. 7 (Extra-E). Р. 113-121. DOI: 10.24115/S2446-622020217Extra-E1167p.113-121