3 березня 2020 року викладачі кафедри германських і зарубіжної літератури взяли участь у науковій конференції, яка підбила підсумки НДР викладачів, докторантів та аспірантів у 2019 р. Разом з ними у підсекції Літературознавства працювали викладачі кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, аспіранти і докторанти кафедри.

Доповіді викладачів відзначалися новизною і актуальністю, підводили підсумки наукових досліджень. У центрі уваги опинилися проблеми літературних жанрів в проекції історичної та теоретичної поетики, сучасної інтерпретації літературно-художніх творів, структури літературного твору та художнього образу, своєрідність наративу та жанрової організації модерністських та постмодерністських творів, засоби художньої виразності, специфіка компаративного аналізу.

Жваву дискусію та інтерес викликали доповіді проф. Кеби О.В., доц. Голубішко І.Ю., доц. Шулик П.Л., старшого викладача Притуляка В.Г., асистента Ринди В.В., аспірантки Паламар О.В. Конференція засвідчила, що всі доповідачі ведуть плідну науково-дослідну роботу, розробляють актуальні проблеми, що мають вагоме теоретичне та практичне значення. Результати їх досліджень відображено у фахових наукових збірниках та у збірниках наукових праць університету.

 

Головним результатом роботи кафедри германських мов і зарубіжної літератури став захист у 2019 році випускниками аспірантури і докторантури під керівництвом завідувача проф. Кеби О.В. докторської (Жиленко І.Р.) і кандидатської (Комарніцька Л.М.) дисертацій, публікація 1 монографії, 5 навчальних, навчально-методичних посібників, 9 статей у фахових виданнях, 30 статей в інших виданнях, 1 публікації у закордонних наукових виданнях, 9 публікацій у журналах із міжнародних наукометричних баз даних, 4 публікації тез доповідей на конференціях.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ПІДСУМКАМИ НДР У 2019 РОЦІ